MARBLE Uluslararas? Do?alta? ve Teknolojileri Fuar?:

?lk kez 1995 y?l?nda 47 firman?n kat?l?m? ile 2.600 m2 alanda dzenlenen MARBLE Fuar?, k?sa srede sa?lad??? ba?ar? ile lkemizin ilk uluslar aras? ihtisas fuar? olma zelli?ini kazanm??t?r. MARBLE Fuar?, 1998 y?l?nda Uluslar aras? Fuarc?l?k Endstrisi Derne?i (UFI) taraf?ndan yeli?e kabul edilmi? ve uluslar aras? ihtisas fuar? oldu?u, dnyan?n en byk fuarc?l?k kurulu?u taraf?ndan da tescillenmi?tir.
http://marble.izfas.com.tr/


MARBLE Fuar?, mermer ve do?alta? firmalar?n? yabanc? firmalar ve ithalat?larla bulu?turarak, i? ba?lant?lar? gerekle?mesine ve Trkiye'nin mermer ihracat?n?n artmas?na katk?da bulunmaktad?r. 1995 y?l?nda 77 milyon dolar olan Trkiye'nin do?alta? ihracat?n?n, 2005 y?l?nda 805 milyon dolara ?kt??? grlm?tr.

Fuar Tarihi : 23 - 26 Mart 2011

adobe flash player
template
joomla